O projektu výzkumu a vývoje

Úvodem

Portál Centrální evidence pozemních komunikací (dále jen CEPK) byl vytvořen v rámci projektu výzkumu a vývoje „CG742-064-120 Definice standardů pro využití centrální evidence komunikací organizacemi územní samosprávy využívající GIS“ (dále jen projekt). Projekt je realizován za finanční dotace České republiky – Ministerstva dopravy a jeho dokončení je plánováno v roce 2011.

Představení projektu

Stav k 1.1.2007 (den zahájení projektu) poskytoval následující východiska. Existují: Informační systém o silniční a dálniční síti ČR (ISSDS ČR) a Jednotný systém dopravních informací (JSDI). Oba systémy jsou provozovány na Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR), pracovišti Silniční databanky. ISSDS ČR je již několik desítek let systematicky budován na Ředitelství silnic a dálnic ČR, odboru silniční databanka a využíván na všech úrovních především v procesech správy a údržby majetku, dopravního inženýrství ale i v dalších činnostech. JSDI je budován již druhým rokem v rámci meziresortního projektu (společně ministerstvy MD, MV a MI ČR), který vznikl z podnětu usnesení Vlády ČR č. 590 ze dne 18. května 2005 „Návrh realizace projektu Jednotného systému dopravních informací pro ČR“.

Tento projekt reaguje na potřebu regionů (krajů) definovat standardy pro přístup a užívání CEPK na všech úrovních – pro potřeby záchranných složek, pro potřeby správy majetku, pro potřeby dopravního inženýrství, pro potřeby řízení dopravy a poskytování dopravních informací.

Realizace projektu přinese úspory všech zdrojů při budování Geografických informačních systému (GIS) v organizacích územní samosprávy.

Cíle projektu

  • Optimalizovat a sjednotit procesy organizací územní samosprávy vyžadující komunikaci s CEPK
  • Vytvořit návrh změn legislativy podporující sjednocení procesů a definující povinnosti a způsob jejich výkonu
  • Vytvořit návrh standardu v podrobnosti technických předpisů, závazný pro správce CEPK a uživatele z řad krajů a měst definující povinné a volitelné údaje CEPK a technický způsob komunikace s CEPK.

Očekávané přínosy projektu:

Prvním přínosem projektu je optimalizace procesů mající vztah k CEPK vykonávané na organizacích územní samosprávy. Jedná se o procesy vykonávané pro potřeby záchranných složek, správy majetku, dopravního inženýrství, řízení dopravy a poskytování dopravních informací. Podmínky pro optimalizaci procesů budou zajištěny navrženými změnami legislativy a technických předpisů.

Druhým přínosem projektu je snížení chyb a pracnosti při výkonu územní samosprávy, která bude zajištěna účelnou automatizací vybraných procesů. Cíleně tak budou odstraněny ručně přenášené údaje z různých zdrojů a nahrazeny jednotných přístupem do CEPK.

Systematická příprava datových zdrojů v CEPK a definované procesy jsou třetím přínosem projektu, které přináší kvalitnější zužitkování informací v procesech rozhodování.

Čtvrtým přínosem je opakované využití datových registrů CEPK, které jsou již nyní vybudovány v rámci Informačního systému o silniční a dálniční síti ČR (ISSDS ČR) a Jednotného systému dopravních informací (JSDI) provozovaného na Ředitelství silnic a dálnic ČR, pracovišti Silniční databanky. Opakované využití přináší úsporu všech zdrojů státní správy a samosprávy.

Aktuality

O projektu výzkumu a vývoje

21. 01. 2011 Portál CEPK byl vytvořen v rámci projektu výzkumu a vývoje „CG742-064-120 Definice standardů pro využití centrální evidence komunikací organizacemi územní samosprávy využívající GIS“. Projekt je realizován za finanční dotace České republiky – Ministerstva dopravy a jeho dokončení je plánováno v roce 2011.

Sčítání dopravy

17. 01. 2011

Sekce Dopravní inženýrství je nyní zastopena jednou aplikací Sčítání dopravy.

Aplikace poskytuje v interaktivní mapě informace o dopravních intenzitách za dvě sčítací období 2000 a 2005.

Pasport komunikací

17. 01. 2011 Aplikace Pasport komunikací čerpá informace ze systému hospodaření s mosty - Bridge Management system (BMS), kde je v současné době evidováno více než 18 000 mostů a z datových registrů Informačního systému majetek a pasport (ISMaP).
zobrazit více novinek